Helsingin kaupungin kulttuurin ja kirjaston määrärahoja on leikkaamisen sijaan nostettava.
Juha-Pekka Väisänen: Helsingin kaupungin kulttuurin määrärahoja on leikkaamisen sijaan nostettava.

 kULTTUURIBUDJETISTA 2015


Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan esitys kulttuurikeskuksen taloussuunnitelmaksi 2015  ei ole riittävä eikä se mahdollista sivistysvaltiolle asetettavien kulttuuripalvelujen tuottamista.
 

Kulttuuri on monimuotoista luovaa ja kestävää kehitystä. Se edistää yhteisöllisyyttä ja terveyttä. Asukaslähtöisen toiminnan, paikallisen ja alueellisen osaamisen sekä kaupunginosataiteilijoiden tukeminen vahvistaa suuntaa, jossa kulttuurialan toimijat, laitokset, koulut ja järjestöt sitoutuvat edistämään kaupunkikulttuuria niin, että kulttuurin saavutettavuus lisääntyy.
 

Kaupungin eri virastot ja laitokset suunnitellaan Helsingin mallin mukaan yhteistyöhön. Samoin halutaan asukkaiden osallistuvan enemmän kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Vähemmistöjen oikeus omaan kulttuuriin on keskeistä kun vastataan monikulttuuristuvan kaupungin tarpeisiin.

Näiden tavoitteiden toteutumisessa tarvitaan ammattitaitoista, kuntalaisten aloitteita kuuntelevaa ja yhteistyökykyistä kaupunkikulttuuripalvelujen henkilökuntaa ja resursseja vastata näihin haasteisiin.

Siksi esitin miljoona satatuhatta euroa lisää talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan 2015-2017 pohjaesitykseen seuraavasti; 700 000 euroa  käyttötalouteen ja  300 000 euroa avustuksiin ja 100 000 euroa investointeihin.
 

Vastaehdotukseni raukesi kannattamattomana. Kaikki lauatakunnan jäsenet halusivat alistua kaupunginhallituksen ja sitä kautta luonnollisesti puolueidensa kulttuuripoliittiseen leikkauslinjaan. Helsingin poliittinen eliitti on näyttänyt konkreettisesti miten se ajaa kulttuurin rahoitusta alas.

En yhtynyt lautakunnan lausuntoihin joilla määräraha esityksen sijaan ilmaistaan toiveita kaupunginhallitukselle. Lautakunnassa on voitava linjata kaupungin kulttuuri- ja kirjastopolitiikkaa eikä alentua hallituksen ylivaltaan.

Taistelu kuitenkin toisenlaisen kulttuuripolitiikan puolesta jatkuu. Haluatko mukaan vastarintaan? Ole yhteydessä niin tehdään tähän nykymenoon muutos!
JP Väisänen 
050 573 8598

Lue päätösasiakirja linkistä

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_kirjastolautakunta/Suomi/Paatos/2014/Kulke_2014-06-10_Kklk_8_Pk/369A1580-44CC-4BC1-A85F-EB324DDAC1F5/Kulttuurikeskuksen_talousarvioehdotus_2015_ja_talo.htmlKIRJASTOBUDJETISTA 2015


Juha-Pekka Väisänen: Kirjaston kehittäminen vaatii leikkaamisen sijaan lisää rahaa lähikirjastoille, henkilökunnalle ja koko kirjastokonseptin kehittämiselle. 

Talousarvion 2015  raami nykyisellään ei mahdollista kirjastotoimen sille asetetuista tehtävistä suoriutumista.
 

Helsingin kaupunginkirjastolla on tärkeä rooli valtakunnallisena kirjastokonseptin, uuden kansalaisuuden ja kansalaisdemokratian kehittäjänä. Keskustakirjaston suunnitelmissa on esitetty, että lähikirjastojen henkilökunta kiertäisi töissä myös keskustakirjastossa. Kansalaisjärjestöt ja kirjastot kehittävät yhteistyötä. Kaupungin eri palvelusektorit tiivistävät yhteistyötä kirjastotoimen kanssa. Kirjastopalvelujen säilyttäminen nykyisellään edellyttää vähintään käyttökustannusten nousun suuruista (1,3 miljoonaa) korotusta talousarvioesitykseen.
 

Ammattitaitoista ja riittävää henkilökuntaa tarvitaan vastaamaan kirjaston kasvaviin haasteisiin. Keskustakirjaston hanke, luottamuksen rakentaminen kansalaisyhteiskunnan eri toimijoihin sekä yhteistyö eri palvelujen kanssa ei saa tarkoittaa kirjaston määrärahojen leikkauksia.
 

On myös vastattava siitä, että lainattava ja ladattava aineisto on ajan tasalla ja vastaa monikulttuurisen yhteiskunnan ja korkean laadun vaatimuksiin.
Esitän talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan 2015–2017 pohjaesitykseen 1 300 000 euron raaminylitystä käytettäväksi miljoonan henkilökunnan palkkoihin sekä 300 000 aineistokuluihin.
 

Vastaesitystäni kannatti  Sami Muttilainen (vas) mutta muun lautakunnan taipuessa kaupungin hallituksen ja omien puolueidensa kirjastopoliittiseen näivettämisen linjaan hävisimme esityksen. En yhtynyt lautakunnan lausuntoihin joilla määräraha esityksen sijaan ilmaistaan toiveita kaupunginhallitukselle. Lautakunnassa on voitava linjata kaupungin kulttuuri- ja kirjastopolitiikkaa eikä alentua hallituksen ylivaltaan.

Kirjastopoliittinen kampailu sekä keskustakirjaston että lähikirjastopalvelujen puolesta jatkuu. Määrärahojen nosto onnistuu laajemmalla kansalaisliikkeellä kirjastopalvelujen puolesta. Nyt on nähty mitä suuret puolueet kirjastoista ja niiden kehittämisestä ajattelevat. HIenoja puheita kyllä riittää mutta rahaa ei haluta löytää kirjastopalveluihin. Tähän on saatava muutos. Se tehdään yhdessä - tule mukaan työhön kirjastojen puolesta!

Lue päätösasiakirja linkistä

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_kirjastolautakunta/Suomi/Paatoshistoria/2014/Kulke_2014-06-10_Kklk_8_Pk/5A3B5A98-48C8-4DEB-836C-F6677ACB8E7C/Kaupunginkirjaston_talousarvioehdotus_2015_ja_talo.html