Raamit nurin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa


JP Väisänen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen (SKP). Kuva Toivo Koivisto

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti 16.4. kokouksessaan ylittää sekä kulttuuritoimen, että kaupunginkirjaston vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamit. 
Tarkemmasta ja yksityiskohtaisemmasta budjetoinnista päätetään lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 7.5 ja kokonaisuus lyödään lukkoon 14.5. kokouksessa. 
Kaupunginhallitus on tietoisesti jättänyt syksyksi 25 miljoonaa euroa, jota se voi kaupunginhallituksen jäsenen Osku Pajamäen (SDP) mukaan siivuttaa myöhemmin  hyvin perustelluille vaatimuksille.
Omassa puheevuorossani esitin hyvin perusteltuja vaatimuksia ja, että molempien sekä kulttuuritoimen että kaupunginkirjaston talousraamit tulee ylittää. Kirjastotoimi ei muuten voi totuttaa sille annettua tehtävää kirjastopalvelujen järjestämisessä. Eikä kulttuuritoimi voi vastata sille annettuun tehtävään kulttuuripalvelujen järjestäjänä leikkausbudjetilla. 

En jäänyt yksin esityksenin kanssa vaan samankaltaisia esityksiä mutta eri painotuksin tehtiin eri ryhmistä, mutta päätös ylittää talousraamit oli yksimielinen
Kaupungin omia kulttuuritaloja kehitetään
Pidän tärkeänä ja oikena suuntaisena kehitystä jossa  kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen  esityksestä haluttiin jo heti osoittaa kulttuuripalvelujen käyttötalouteen 500 000 lisärahoitusta erityisesti KULKEN omien talojen roolin laajentamiseksi ja kaupungin kulttuuritalojen toimintaan.

Kulttuuritalot, taiteilijat ja kirjastot

Yleiskeskustelussa kulttuuri ja kirjastopalvelujen taloudesta listasin omassa puheenvuorossani  kolme tärkeää kehityshanketta

SKP:lle ja Helsinkilistoille kehittämisen ykköshankkeita ovat; Helsingin kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittäminen, taiteilijoiden työllistäminen ja lähikirjastojen palvelujen turvaaminen. Jutun lopussa tarkemmin ja kokonaan  SKP:n ja Helsinkilistojen talousarvioesitykset taloille, taiteilijoille ja kirjastoille.
Kirjastot turvattava lähipalveluina ja keskustakirjasto rakennettava - sekä että, ei joko tai!
Toivoin lautakunnallta selkeää ja johdonmukaista viestiä keskusteluun keskustakirjastosta ja kirjastopalvelujen turvaamisesta lähipalveluina. 

Esitin, että talousarviokeskusteluissa huomioitaisiin linjaukset koska päätettäessä taloudesta päätetään myös siitä kummalla linjalla kirjastopalveluiden suhteen edetään. 
Nyt on vastattava siihen kysymykseen  joudutaanko  joko tai linjalle  ja hyväksytäänkö Pajusen esittämät leikkaukset.  

Nyt on päätettävä valitsemmeko toisen suunnan ja rakennamme Helsinkiin koko kirjastotoimintaa kehittävän ja valtakunnallisesti merkittävän uuden keskustakirjaston. Nyt on päätettävä, että alamme rakentaa entistä vahvempaa kirjastotoimen budjettia, jolla voimme sekä rakentaa keskustakirjaston että turvata kirjastojen lähipalvelut.
Lautakunnan päätös olla alistumatta kaupungin hallituksen leikkauspolitiikaan on merkittävä voitto sekä-että linjalle ja kulttuuri- ja kirjastopalvelujen kehittämiselle!

SKP:n valtuustoryhmä on on tehnyt seuraavat talousaloitteet 13.3.2013 ja  valtuuston kokouksessa ne on esittänyt SKP:n kaupungin valtuutettu Yrjö Hakanen


Talousarvioaloite kaupungin kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittämisestä
Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen 10 kulttuuritaloa ovat paikallisia taiteen ja kulttuurin osaamiskeskuksia. Kaupungin kasvaessa jokaisen nykyisen kulttuuritalon merkitys kasvaa. Viimeaikainen suuntaus tukea paikallista kulttuuri ja taidetoimintaa suoraan järjestö- ym avustuksilla on ymmärrettävää, mutta asukaslähtöinen kulttuuri ja taiteen saavutettavuus asettaa haasteita myös uusille kaupunkikulttuurin tiloille ja koko konseptin kehittämiselle.
Kaupungin omat kulttuuritalot ovat tärkeitä sekä korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin foorumeina että asukaslähtöisen ja osallistuvan paikalliskulttuurin tiloina. On tarpeen kehittää näitä kulttuurin ja taiteen osaamisen keskuksia, jotka säteilevät taidetta ja muuta kulttuuria niin, että se läpäisee muutkin peruspalvelut ja on laajasti lasten, koululaisten, nuorten ja vanhusten käytössä. Helsinkiläiset taiteilijat voivat myös työllistyä talojen kautta. Nyt Kulken toimitiloilla on kokonaisbudjettiin nähden vähän resursseja omaan tuotantoon ja vaarana on se, että taloista tulee pelkästään kaupallisten tilaisuuksien esittämisen areenoita.
Esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014–2016 pohjaan lisätään miljoona euroa käytettäväksi Kulken kulttuuritalojen oman tuotannon, innovatiivisten uusien kaupunkikulttuuristen hankkeiden ja kulttuuritalokonseptin toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Talousarvioaloite taiteilijoiden työllistämisestä
Helsinki on taiteilijoiden pääkaupunki. Missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei työskentele eri taiteenalojen ammatinharjoittajia niin paljon kuin Helsingissä. Taiteilijoiden työllistyminen ja toimeentulo on kuitenkin Helsingissä erittäin vaikeaa. Valtaosa helsinkiläisistä taiteilijoista elää alle köyhyysrajan ja joutuu hakemaan toimeentuloa työttömyysturvasta.
On väärin, että kaupunki maksaa ns. sakkomaksuja Kelalle ja jättää budjetissa työllistämiseen varattuja rahoja käyttämättä sen sijaan, että se työllistäisi laajemmin muun muassa taiteilijoita.
Stadin juhlaorkesteri on hyvä esimerkki siitä miten taitelijoita voidaan työllistää. Kulttuuriasiankeskuksen ja Kulken talojen roolia tulee kehittää paikallisina kulttuurin ja taiteen osaamiskeskuksina, joiden kautta taide ja kulttuuri läpäisee muutkin peruspalvelut ja joissa voidaan työllistää taitelijoita yhdessä TE-keskuksen kanssa. Myös asuinalueiden ja julkisten tilojen rakentamisessa on monia mahdollisuuksia edistää taiteilijoiden työllisyyttä.
Me allekirjoittajat esitämme, että Helsingin kaupunki ottaa aktiivisemman rooli ja eri alojen taiteilijoiden työllistämisessä. Esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014–2016 pohjaan lisätään Kulttuuriasiainkeskukselle 100 000 euroa käytettäväksi taiteilijoiden työllistymistä koordinoivaan työhön ja materiaalikuluihin.

Talousarvioaloite lähikirjastojen palvelujen turvaamiseksi
Lähikirjastot ovat peruspalveluja kävelyetäisyydeltä kodista. Lähikirjastoissa kulttuuri, tietoja ja oppimisen monet mahdollisuudet ovat lähellä. Siellä opitaan kirjaston käyttäjäksi, kohdataan kirjallisuus ja muuta kulttuuria, sanomalehdet, sähköiset mediat ja naapurilähiön ihmiset.

Talouden taantuessa on karsittu työpaikkoja ja monia sosiaalisia turvaverkkoja. Lähikirjastojen palvelut ovat myös tärkeitä syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on linjannut kokouksessaan 12.2.2013 Helsingin Kiinteistöviraston tilakeskuskusen pyynnöstä merkittävimmät tulevaisuuden kirjastohankkeet 2014–2018. Lautakunnan päätös sisältää hankkeet Keskustakirjastosta aina pienempiin Kallion kirjaston katon korjauksiin. Samalla lautakunta katsoi, ettei kirjastoja voida asettaa kilpailemaan keskenään ja että aiempien suunnitelmien pohjalta laadittu lista on sellaisenaan välttämätön ja syytä toteuttaa uudishankkeet mukaan lukien.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 1 miljoona euroa käytettäväksi kaupunginkirjaston lähipalvelujen turvaamiseen, aineistohankintoihin, henkilöstöresursseihin ja aukioloaikojen pidentämiseen. Samalla esitämme, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 12.3.2013 tekemä esitys kirjastojen rakennus- ja peruskorjaushankkeista sisällytetään investointiohjelmaan.